Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu
ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 46 35
e-mail: dyrektormp15@mp15oswiecim.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych:

Informacje ogólne
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator
danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Miejskie Przedszkole nr 15 z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim, REGON: 071009891, NIP: 5492097544, tel.: 33 842 46 35,
e-mail: dyrektormp15@mp15oswiecim.pl,
strona internetowa: http://mp15oswiecim.pl/

Dane Kontaktowe Inspektora ochrony danych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycją Hładoń:
1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl
2. Listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych:
Miejskie Przedszkole nr 15, ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1. Przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące                            z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych przedszkola. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu
ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 46 35
e-mail: dyrektormp15@mp15oswiecim.pl

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1. Dostęp do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Podstawa podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.