Obowiązek informacyjny

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu, ul.Budowlanych 43, 32600 Oświęcim, tel.: +48 33 842 46 35, email: mp15@eduoswiecim.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e
mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do
Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
odpowiedzi, a następnie usuwane.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na
Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach
ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa,
  8. w celu realizacji powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: patrycja@informatics.jaworzno.pl.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za
pośrednictwem formularza kontaktowego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, to tylko wyłącznie na
podstawie Państwa dobrowolnej zgody.