RODO

plik do pobrania

Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu
ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 46 35
e-mail: dyrektormp15@mp15oswiecim.pl

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
i danych transmisyjnych

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO.
RODO nakazuje, aby podmiot
decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,
czyli tzw. administrator
danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności
i przejrzystości przetwarzania
danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”)
jest Miejskie Przedszkole nr 15
z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim,
REGON: 071009891, NIP: 5492097544,
tel.: 33 842 46 35, e-mail: dyrektormp15@mp15oswiecim.pl,
strona internetowa: https://mp15oswiecim.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycją Hładoń:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
patrycja@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: Miejskie Przedszkole nr 15,
ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Państwa dane osobowe są wykorzystywane
w celu
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1)Przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją,
zasad jej
klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów
państwowych,
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu
o
wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych przedszkola. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane,
a jeśli
tak, to w jakim zakresie,
2) Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych
przez
Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu
o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza,
że
żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.