Procedura COVID-19

By M@lgosia on 10 maja, 2020 in Bez kategorii with Brak komentarzy

Procedura COVID-19

Procedura funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu

w czasie trwającej epidemii COVID-19.

 1. Przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełni funkcję opiekuńczą w pełnym „reżimie sanitarnym”.

 2. W przedszkolu może działać 5 grup – 4 grupy liczące max 12 dzieci oraz 1 grupa max 8 dzieci.

 3. Grupą dzieci opiekuje się niezmiennie 2 nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora i 1 pracownik obsługi.

 4. W sali, w której przebywają dzieci zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować ( np. dywany, zabawki pluszowe).

 5. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek z domu.

 6. Pracownik obsługi przebywający z grupą dzieci zobowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

 7. Opiekunowie i pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m.

 8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się wychowankami.

 9. Dziecko przyprowadzają i odbierają rodzice lub opiekunowie tylko zamieszkujący wspólnie z nim .

 10. Wychowankowie odbierani są od rodziców/opiekunów w wiatrołapie przedszkola.

 11. Osoba wyznaczona do odbierania dzieci od rodziców zobowiązana jest zmierzyć temperaturę dziecku i przeprowadzić krótki wywiad z Rodzicem, który opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem.

 12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

 13. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki.

 14. W wiatrołapie przed wejściem do szatni umożliwia się osobom wchodzącym do przedszkola obligatoryjną dezynfekcje rąk.

 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 16. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk).

 17. Nie organizuje się wyjść na spacer.

 18. W razie niepokojących objawów choroby dziecka, należy je odizolować w wyznaczonym w przedszkolu Izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 19. Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków.

 20. Należy prowadzić systematyczną dezynfekcję ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników, stolików, krzesełek, blatów.

 21. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 22. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni używać indywidualnych środków ochrony osobistej zalecanych przez ministra zdrowia oraz GIS.

 23. Przy organizacji żywienia wprowadza się obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego określone przez GIS.

Comments are closed

top
Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu