Zaproszenie do składania oferty cenowej.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10.00
w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 43, u Intendenta.

 

informacja o zaproszeniu na BIP

 

Zamawiający:

Miasto Oświęcim ul. Zaborska  2, NIP: 549-21-97-458

reprezentowany przez: Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 euro.

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności dostawę produktów żywnościowych: artykułów spożywczych w tym artykułów mleczarskich, jaj, warzyw owoców świeżych i mrożonych, mięsa i wędlin, pieczywa oraz mięsa i podrobów drobiowych- zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 1. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy na własny koszt i własnym środkiem transportu, spełniającym wymogi przepisów sanitarnych w tym zakresie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Dwukrotny zwrot dostarczonego towaru może skutkować odstąpieniem od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
 3. Dostawy będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego.
 4. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy, do godz. 11:00. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić najpóźniej do godz. 7:00.
 5. Wszystkie dostarczane surowce i składniki będą oznakowane informacją o wartości odżywczej 100g/100ml surowca/składnika w tym o wartości energetycznej w kJ i kcal, zawartości tłuszczu w g, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych w g, zawartości węglowodanów w g, w tym cukrów w g, zawartości białka w g, zawartości soli w g.
 6. Wszystkie dostarczane surowce i składniki będą posiadały wykaz alergenów w nich zawartych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Warunki rozliczenia:

 1. Rozliczenie między stronami odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
 3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw (za niezrealizowane dostawy).
 4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 2,3,4,5 do zaproszenia w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów.
 3. Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załącznikach do zaproszenia może ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami zestawienia kosztów, pod warunkiem, że łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym.
 5. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.
 7. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego:

 • wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 • w celu potwierdzenia braku zobowiązań – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia,
 • formularz cenowy na daną część zamówienia – zgodnie z zał. nr 2,3,4,5 do niniejszego Zaproszenia,
 • pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli jest konieczne i nie wynika z innych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Kryteria oceny oferty cenowej.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%.

Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, tj. taką która zawiera najniższą cenę wskazaną w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz spełnia pozostałe kryteria Zamawiającego wskazane w niniejszym Zaproszeniu.

O wyborze wybranej oferty powiadomimy odrębnym pismem.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz cenowy dotyczący części pierwszej- Mięso i wędliny – (CPV 15100000-9 )

Załącznik nr 3- Formularz cenowy dotyczący części drugiej- Artykuły spożywcze (w tym artykuły mleczarskie, jaja, warzywa, owoce świeże i mrożone) –  (CPV  15000000-8, 15600000-4, 15800000-6, CPV 15500000-3, 03142500-3, CPV 15300000-9, CPV 03200000-3, 15300000-1)

Załącznik nr 4- Formularz cenowy dotyczący części trzeciej- Mięso i podroby drobiowe – (CPV 1510000-9 )

Załącznik nr 5- Formularz cenowy dotyczący części czwartej – Pieczywo i wyroby cukiernicze – (CPV 15800000-6).

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku zobowiązań.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10.00
w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 43, u Intendenta.

Zaproszenie do składania oferty cenowej.pdf

 

Pliki Word *.doc